مشاوره مدیریت

معرفی مدل مدیریتی AMIF/MAMIF با افزایش روزافزون نقش سازمانها در پیشرفت جوامع، و تبدیل آنها به نقطه اهرمی در ایجاد تحول در حیات کشورها، توجه اندیشمندان به سازمانها و چگونگی تعالی آنها بیشتر شده است. با پیشرفت علم مدیریت و اهمیت‌یافتن نقش مدیران در رشد و تعالی سازمانی، ارتقای مدیریت سازمان، به معنی ایجاد تحولی…