طنین خرد از مشاوران پیشرو در مکتب یادگیری مدیریت بوده و کلیه فعالیتهای مشاوره‌ای، آموزشی و انتشارات آن، برای اجرایی‌نمودن این مکتب در سازمانهای ایران است.
توسعه تئوری یادگیری به سازمان و افراد آن و بسط ایده سازمان یادگیرنده در دهه 1990 میلادی، نقطه عطفی در تحول مدیریت و پایه‌گذاری مکتب یادگیری مدیریت به‌شمار می‌رود. در این مکتب سازمان، موجود زنده‌ای است که حیات دارد، رشد می‌کند، یاد می‌گیرد، مدل‌های ذهنی خاص خود دارد، آرمان‌گذاری کرده و می‌تواند آینده خود را رقم زند.
در مکتب یادگیری مدیریت، کار و فعالیت در سازمان، بستری برای تداوم بلوغ فردی و جمعی و محیطی برای شکوفا شدن استعدادهای بی‌پایان افراد است، فعالیت‌ها از طریق سازمان‌دهی تیم‌ها انجام می‌گردد و خود سازمان را تیمِ تیم‌ها می‌نامند. ایجاد همسویی ارزش بوده و اتخاذ تصمیم تنها از مسیر هم‌اندیشی صورت می‌گیرد.
در این مکتب مدیر و رهبر، مسئول یادگیری و رشد فرد، تیم و سازمان و رفع موانع آن بوده و توسعه انسانی بستری است برای ظهور قابلیت‌های نهفته افراد و تیم‌ها.