بنیان‌گذار طنین خرد برای اجرایی‌کردن مفاهیم مکتب یادگیری مدیریت، مدل AMIF/MAMIF را ابداع نموده و در طی بیست‌سال گذشته توسعه داده است. این مدل بین مدیران ارشد سازمان و مشاور، یک تعامل دوجانبه برقرار می‌کند. روش مشاوره در این مدل، رویکرد خاصی به نام “بلدِ راه کاروان” است که مبتنی بر تئوری روش تحقیق در فرایند عمل (Action Research) بنا نهاده شده است. در این رویکرد، مشاور در کنار مدیران و با هدایت علمی و عملی، آنان را در مدیریت بر سازمان خود همراهی می‌کند. در اجرای این مدل، مدیران در یک حرکت تدریجی و مستمر، به‌صورت فردی و جمعی با دانش مدیریت در حد نیاز آشنا شده، مدلهای مفهومی و اجرایی را فرا می‌گیرند و در محیط سازمانی خود آن را به اجرا می‌گذارند. در این فرایند نسبتاً طولانی، مدیران، هم صاحب تئوری و بینش مدیریتی می‌شوند و هم مهارتهای رفتاری لازم را تمرین کرده و به آن مجهز می‌گردند و به این ترتیب، سطح مدیریت خود و سازمان را ارتقاء می‌دهند.