14- دوره نظری مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

کشف مدیریت به‌عنوان یک فعالیت مستقل سازمانی تحول فکری بزرگی را در خصوص اداره سازمان‌ها به‌همراه آورد و موجب ارائه نظریات متنوع مدیریتی از 1900 میلادی تا زمان حاضر شد که در دو مکتب کلی کلاسیک و یادگیری مدیریت، قابل دسته‌بندی است. علی‌رغم نقش بسیار ارزنده مکتب کلاسیک مدیریت در اداره سازمانها، به‌تدریج ناتوانی آن در پاسخ‌گویی به نیازهای جدید نمایان شد. در پاسخ به این نیاز مکتب یادگیری مدیریت در ربع پایانی قرن بیستم نضج گرفت تا شالوده‌ای محکم و استوار برای مدیریت و رهبری سازمان‌ها در قرن بیست‌ویکم پی‌ریزی نموده و شیوه تعامل انسان‌ها را دگرگون سازد. با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، اهمیت مدیریت و نقش آن در پیشرفت و توسعه، ایجاب می‌نماید تا مفهوم، اصول و قوانین تکاملی آن، با دقت بیشتری کنکاش شود تا در پرتو آن، درک عمیق‌تری از تحول و تکامل حیات بشری حاصل گردد. لذا با توجه به اهمیت ارتقای مدیریت در کشور، لازم است مدیران سازمانها با این نحله از تفکر و میراث گرانبهای بشری آشنا شده و از آن در بهبود مدیریت خویش بهره گیرند.

هدف از این دوره، آشناکردن مدیران و دیگر نیروی انسانی سازمانی با مبحث مدیریت امروز در دو مکتب کلاسیک و یادگیری است که از طریق تعالی‌بخشیدن و توسعه دیدگاهها در مبانی دانش و مدلهای مدیریتی مربوطه، به‌صورت فردی و جمعی، صورت می‌گیرد و شرکت‌کنندگان ضمن درک چیستی مدیریت و روش علمی‌کردن آن، با تئوریهای متنوع و متعدد آن آشنا شده و به‌کارگیری آن تئوری‌ها را در مدلهایی که برای آنها طراحی شده است، در سرلوحه تفکر و اجرای فعالیتهای مدیریتی خود قرار دهند.

1- مدت دوره

شش روز کامل (48 ساعت) طی شش هفته

(یک روز در هفته یا دو روز متوالی در هر دو هفته)

2- ظرفیت دوره

15 نفر

3- اهداف دوره

 • اصلاح نگرش در همسویی با مبانی علمی مدیریت در اعضای شرکت‌کننده
 • دست‌یابی به درکی عمیق از علمی‌دیدن و علمی‌کردن مدیریت
 • ارتقاء درک اعضای شرکت‌کننده از تئوریهای دو مکتب مدیریت کلاسیک و یادگیری
 • درک اعضای شرکت‌کننده از مدلها و قوانین دو مکتب مدیریت کلاسیک و یادگیری

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کلیه افراد علاقه‌مند به آشنایی با تئوریها و مفاهیم مدیریتی

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • توضیح کلی تئوریهای مدیریت و مدلهای آنها
 • توضیح پنج وظیفه مدیریت شامل:
  • برنامه‌ریزی
  • سازمان‌دهی
  • تامین نیروی انسانی
  • رهبری
  • کنترل
 • توضیح ابرسیستم مدیریت سازمانی و دینامیک متقابل وظایف بر روی یک‌دیگر
 • توضیح پنج دیسیپلین سازمان یادگیرنده شامل دیسیپلین‌های:
  • قابلیتهای شخصی
  • مدلهای ذهنی
  • آرمان مشترک
  • یادگیری تیمی
  • تفکر سیستمی
 • شرحی بر کل به‌هم پیوسته پنج دیسیپلین: درهم‌تنیدگی دیسیپلین‌ها و قوانین آنها
 • شرح مفاهیم، اصول و مدل‌های مکتب یادگیری مدیریت
 • توضیح پیوند بین مبانی مدیریت عمومی در دو مکتب کلاسیک و یادگیری مدیریت
 • ارائه اجمالی مدل مدیریتی AMIF/MAMIF به‌عنوان مدلی برای تحول و تعالی مدیریت سازمانی با رویکرد یادگیری
 • توضیح فشرده‌ای از روشهای مشاوره مدیریتی

6- پیش‌نیاز دوره

الف- دارابودن مدرک لیسانس از دانشگاههای مورد تایید وزرات علوم

ب- دارای تجربه مفید کارشناسی با مدرک لیسانس، حداقل به مدت پنج سال

ج- علاقه فردی برای قرارگرفتن در مسئولیت مدیریت

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • سنگه پیتر، (ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن)، “پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده”، سازمان مدیریت صنعتی، 1390
 • سنگه پیتر و همکاران، (ترجمه مهدی خادمی گراشی، مسعود سلطانی و عباس‌علی رستگار)، “پنجمین فرمان در میدان عمل”، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پائیز 1388
 • تمامی کتب منتشره در اصول و مبانی مدیریت عمومی