10- دوره مفهومی مشاوره مدیریتی با رویکرد یادگیری

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

رابطه ذهنی انسانها با یک‌دیگر و بهره‌گیری آنها از افکار دیگران، بخش مهمی از ارتباطات آنها را تشکیل می‌دهد. برقراری این رابطه ذهنی را ارتباط، تعامل و مشاوره می‌نامیم که همه شئون جامعه انسانی را در بر می‌گیرد. این تعامل هم‌گام با تحولات فکری پس از انقلاب صنعتی، به‌نحو شگفت‌آوری متحول شده و از گستردگی و پیچیدگی روزافزونی برخوردار گشته است. بنابراین موضوعی با این گستردگی و اهمیت، به‌روش سعی و خطای فردی قابل اجرا نیست، بلکه مانند دیگر مباحث مهم انسانی، نیازمند تئوری‌پردازی است تا با اتکای به تئوری و مدلهای برآمده از آن، افراد بتوانند ارتباط با یک‌دیگر را هر چه موثرتر برقرار نمایند.

نیاز به ارتقاء روشهای تعامل بین انسان‌ها دریک سازمان نیز وجود دارد. روش مشاوره در مدیریت، بنا بر ماهیت آن با روش‌های رایج مشاوره متفاوت است، به‌علاوه ماهیت متفاوت مکتب یادگیری مدیریت از مکتب کلاسیک مدیریت، ایجاب می‌نماید که روشی متناسب با رویکرد یادگیری، در امر مشاوره اتخاذ گردد. هدف اصلی از اجرای این دوره، آشناکردن مخاطبان با روش مشاوره متناسب با تئوریها و مدلهای مدیریت در مکتب یادگیری است.

 

1- مدت دوره

سه روز کامل (24 ساعت) طی دو هفته

(هفته اول یک روز و هفته دوم دو روز)

2- ظرفیت دوره

15 نفر

 

3- اهداف دوره

 • آشنائی با اهمیت مشاوره مدیریت و انواع آن
 • آشنایی با روش تحقیق در فرایند عمل و کاربرد آن در مدیریت سازمانی
 • آشنائی کلی با مدلهای اجرایی روش تحقیق در فرایند عمل
 • دست‌یابی به درکی از دو روش مشاوره حل مساله و ظرفیت‌ساز و توانا شدن به تفکیک آنها
 • آشنایی با روش بلد راه کاروان به‌عنوان یک روش مشاوره ظرفیت‌ساز و کاربرد آن در مکتب یادگیری مدیریت

 

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان علاقه‌مند به کسب دانش و مهارت در تعامل با دیگر افراد

 

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • توضیح مشاوره و تحولات آن
 • تبیین لزوم تئوریزه‌شدن تعامل و مدل‌کردن آن
 • تشریح انواع مشاوره در سازمان
  • تفاوت مشاوره فنی و مشاوره مدیریتی
  • دو رویکرد حل مساله و ظرفیت‌ساز در مشاوره مدیریتی و رابطه بین آنها
  • مشاوره با رویکرد یادگیری و پیوند آن با دیسیپلین‌های سازمان یادگیرنده
 • توضیح کلی مبانی تئوریک مشاوره با رویکرد یادگیری: معرفی روش تحقیق در فرایند عمل
  • چیستی روش تحقیق در فرایند عمل و تمایز آن با دیگر روشهای تحقیق
  • سیر تحول و تکامل روش تحقیق در فرایند عمل و حوزه کاربرد آن
  • کاربرد روش تحقیق در فرایند عمل در سازمان
 • شیوه اجرای روش تحقیق در فرایند عمل
  • توضیح فرایندهای روش تحقیق در فرایند عمل
  • طرح اجرایی یک تحقیق در فرایند عمل
  • معرفی کلی مدلهای روش تحقیق در فرایند عمل و جوهره مشترک آنها
 • معرفی اجمالی مشاوره ظرفیت‌ساز با عنوان «بلد راه کاروان» به‌عنوان چارچوبی برای روش تحقیق در فرایند عمل در سطح مدیریت سازمانها

 

6- پیش‌نیاز دوره

الف- آشنایی با روشهای تحقیق حداقل در حد خودآموزی

ب- دارابودن مدرک لیسانس از دانشگاههای مورد تایید وزرات علوم

ج- دارای تجربه کارشناسی با مدرک لیسانس حداقل به مدت پنج سال

د- علاقه فردی به حرفه مشاوره مدیریت

 

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

 

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مشاوره و تعامل انسانها با رویکرد یادگیری»، انتشارات بازتاب، فروردین 1393و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • Schein Edgar H. (1999), “Process Consultation Revisited: Building the Helping relationship”, Addison-Wesley Publishing Company
 • Senge Peter M. and Scharmermer Clause Otto (2001), “Community Action Research”, Handbook of  Action  Reseaech, Edited by  peter  Reason  and  Hilary Bradbury, Sage  Publications, 2006, pp. 195-206.