7- دوره تئوری- کارگاهی مدیریت مدلهای ذهنی

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

رفتار انسان معلول عملکرد بخشی از ذهن اوست که مدل‌های ذهنی نامیده می‌شوند. مدل‌های ذهنی، شکل‌دهنده و راهنمای انسان در بروز رفتارهای فردی و جمعی او بوده و هم‌چون چارچوبی میدان اندیشه و عمل انسان را محدود می‌نمایند. مقصود از مدیریت مدل‌های ذهنی، کارکردن با آن‌ها و ایجاد تغییر در مدل‌های ذهنی است. مدیریت مدل‌های ذهنی چرخه‌ای را تشکیل می‌دهد که سه فرایند: شناسایی، آزمون و بهبود را در یک رابطه علّی، به یک‌دیگر می‌پیوندد.

این کارگاه به‌‍‌‌صورت فردی اجرا شده و شرکت‌کنندگان در آن، ضمن کسب درک علمی از مدیریت مدلهای ذهنی و نقش آن در مدیریت سازمان و شناخت عمیق از فرایندهای سه‌گانه آن، با استفاده از روشها و ابزارهای اجرای این فرایندها، توانمندی لازم را برای مدیریت مدلهای ذهنی در سطح فردی کسب می‌نمایند.

1- مدت دوره

پنج روز کامل (40 ساعت) طی سه هفته

(دو هفته اول هر کدام دو روز و هفته سوم یک روز)

2- ظرفیت دوره

8 نفر

3- اهداف دوره

 • آشنائی کلی با مبانی سازمان یادگیرنده و پنج دیسیپلین آن
 • درک دیسیپلین مدل‌های ذهنیاز دیسیپلین‌های سازمان یادگیرنده به‌طور مستقل و نیز در ارتباط دینامیکی با چهار دیسیپلین دیگر
 • ارتقاء درک اعضای شرکت‌کننده از مدل‌های ذهنیخود به عنوان دلایل پنهان رفتار
 • آشنایی کلی با روش مشاوره مورد نیاز در مدیریت مدلهای ذهنی
 • کسب توان‌مندی در مدیریت مدلهای ذهنی خود به‌صورت فردی
 • درک کلی از دایالوگ و تمرین در آن

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و کارشناسان علاقه‌مند به درک دلایل پنهان رفتار و مدیریت بر آن

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • توضیح کلی مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری
  • یادآوری پنج وظیفه مدیریت و مدل آن
  • یادآوری پنج دیسیپلین سازمان یادگیرنده
  • یادآوری پیوند بین پنج وظیفه و پنج دیسیپلین
 • ارائه تفصیلی دیسیپلین مدلهای ذهنی
  • چیستی و تعریف مدلهای ذهنی
  • جایگاه مدلهای ذهنی در مکتب یادگیری مدیریت
  • واژه‌های خاص مدلهای ذهنی و معنا و مفهوم آنها
  • قوانین مدلهای ذهنی
  • تشریح ابزارهای مورد استفاده در مدیریت مدلهای ذهنی
  • دینامیک مدلهای ذهنی با چهار دیسیپلین دیگر
 • شرح فشرده‌ای از دایالوگ در معنای تاریخی و در معنای علمی آن در سازمان یادگیرنده
 • شرح فشرده‌ای از روش مشاوره ظرفیت‌ساز و مقایسه آن با روش رایج مشاوره
 • اجرای کارگاه مدیریت مدلهای ذهنی با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • اعلام مدیریت به‌عنوان موضوع کارگاه
  • تعیین پیش فرضهای هر فرد در موضوع مدیریت توسط خود او از طریق تامل
  • آزمون سه گانه هر یک از پیش فرضها و تعیین نوع پیش فرض (از نوع ET یا TIU)
 • تعیین مسیر بهبود پیش فرضها
  • با استفاده از مدل چهار سطحی تغییر برای بهبود پیش فرضهای از نوع ET : تعیین اقدامات مشخص
  • با استفاده از مدل رشد مستمر برای بهبود پیش فرضهای از نوع TIU: تعیین چالشهای پیش رو
  • تدوین گزارش فرایند طی‌شده توسط هر فرد و نتیجه‌گیری در ترسیم مسیر آینده خود در تجهیز به دیسیپلین مدلهای ذهنی
 • برگزاری جلسه عمومی دوره
  • ارائه گزارش افراد
  • جمع‌بندی استاد از ارائه کلیه افراد دوره
  • تکمیل گزارش هر فرد توسط خود او با استفاده از یافته‌های حاصله از ارائه خود، از استماع ارائه دیگر اعضاء و از جمع‌بندی استاد
  • تنظیم نهایی گزارش توسط فرد و ارسال به استاد در فاصله زمانی دو هفته از پایان دوره

6- پیش‌نیاز دوره

حداقل پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره «مبانی مدیریت عمومی در مکتب یادگیری» می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • سنگه پیتر، (ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن)، “پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده”، سازمان مدیریت صنعتی، 1390
 • سنگه پیتر و همکاران، (ترجمه مهدی خادمی گراشی، مسعود سلطانی و عباس‌علی رستگار)، “پنجمین فرمان در میدان عمل”، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پائیز 1388