کنده‌شدن از وضعیت موجود مدیریت و پیوستن به کاروان پرشتاب مدیریت نوین، نیازمند کوششی مستمر در دو بعد است: نخست هجرت از باورهای موجود و دوم برقراری ساز و کارهای استقرار مکتب یادگیری مدیریت.
اگرچه اجرای اول مدل AMIF/MAMIF در تیم مدیران ارشد انجام می‌گیرد، اما برای توسعه آن به کل سازمان و پایه‌ریزی مکتب یادگیری مدیریت، طرح تحول و تعالی سازمانی مبتنی بر AMIF به کار گرفته شده است. این طرح سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: تعمیق آموخته‌ها در مدیران ارشد؛ آماده‌سازی صحنه سازمان برای مکتب یادگیری مدیریت و ترسیم راه آینده از طریق تربیت مدیرانی در تراز مکتب یادگیری.
از نگاهی محتوایی، اجرای مکرر MAMIF، تحول و تعالی مدیریت سازمانی را در سه سطح سازندگی، از طریق ایجاد و انباشتن دو مجموعه سرمایه طی می‌کند: سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های سازمانی. در سطح اول سازندگی تمرکز بر تیم مدیران ارشد و سیستمها و نظامهای زیربنایی است. سطح دوم بر ساختارهای میانی سازمان و تیمهای سطح دوم و سوم مدیریت تمرکز داشته و سطح سوم سازندگی، کل سازمان و کارکنان را فرامی‌گیرد.