تحول مدیریت سازمان از مکتب کلاسیک به مکتب یادگیری مدیریت، نیازمند زمینه‌سازی مناسب برای درک ایده‌ها و مفاهیم جدید این مکتب، نه‌تنها در اذهان مدیران ارشد، بلکه همه سطوح مدیریتی سازمان است.
آموزشهای طراحی‌شده این شرکت در چارچوب مدل مدیریتی AMIF/MAMIF، با هدف گسترش تیم‌سازی در سازمان و تشکیل تیم‌های مدیریتی در پیوند با تیم مدیران ارشد می‌باشد که مفاهیمی مانند چیستی مدیریت، مکاتب کلاسیک و یادگیری مدیریت، مدل‌شناسی، تفکر سیستمی به‌مثابه شیوه‌ای برای اندیشیدن و نیز گفت و گو، مدیریت مدلهای ذهنی، دایالوگ و شیوه مشاوره و تعامل انسانها با یک‌دیگر را در سراسر سازمان نهادینه می‌کنند.
این آموزشها در قالب بسته‌های آموزشی تئوری- کارگاهی به‌صورت پیوسته با هم و نیز جداگانه اجرا می‌گردند.