13- دوره تئوری- کارگاهی مشاوره مدیریتی بلدِ راهِ کاروان (ظرفیت‌ساز)

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

 

ظهور مکتب یادگیری مدیریت در ادامه تحولات فکری عظیم در مدیریت سازمانها، ایجاب نمود تا روشی متناسب با رویکرد یادگیری، در امر مشاوره مدیریت سازمانی اتخاذ گردد. رویکرد مشاوره بلد راه کاروان، روشی است که طراح دوره بر اساس تئوری روش تحقیق در فرایند عمل و نیز با نگاه به روشها و مدلهای صاحب‌نظران، خود به توسعه آن مبادرت کرده و آن را طی قریب به بیست سال گذشته، در اجرای مدل مدیریتی AMIF/MAMIF و نیز سایر فعالیتهای مشاوره‌ای در سازمانها، در بوته تجربه آزموده است.

در این دوره رویکرد مشاوره بلد راه کاروان و اصول شش‌گانه آن تشریح خواهد شد. هم‌چنین با انجام تمرین‌های مناسب، سعی می‌شود تا مهارت شرکت‌کنندگان در دوره در به‌اجرا درآوردن اصول این رویکرد مشاوره افزایش یابد.

 

1- مدت دوره

شش روز کامل (48 ساعت) طی سه هفته

(دو روز متوالی در هفته)

2- ظرفیت دوره

8 نفر

3- اهداف دوره

 • درک چیستی مشاوره ظرفیت‌ساز و اصول شش‌گانه رویکرد مشاوره بلد راه کاروان
 • کسب مهارت در اجرای اصول مشاوره بلد راه کاروان

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها و مشاوران مدیریت سازمانی

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • یادآوری مشاوره مدیریت و انواع آن
 • یادآوری مبانی تئوریک مشاوره: معرفی روش تحقیق در فرایند عمل
 • یادآوری شیوه اجرای روش تحقیق در فرایند عمل و مدلهای آن
 • معرفی اجمالی مدل A/M
 • معرفی رویکرد مشاوره بلد راه کاروان
  • بیان تاریخچه توسعه رویکرد مشاوره بلد راه کاروان
  • وجه تسمیه رویکرد مشاوره بلد راه کاروان
  • شباهتها و تفاوتهای این رویکرد با مفهوم سنتی بلد راه کاروان
  • چیستی رویکرد مشاوره بلد راه کاروان
 • تشریح اصول شش‌گانه رویکرد مشاوره بلد راه کاروان
 • توضیح پیوستگی درونی اصول با یک‌دیگر و نیز با کلیت رویکرد مشاوره
 • توضیح روابط اصول رویکرد مشاوره بلد راه کاروان با دیسیپلین‌های سازمان یادگیرنده
 • اجرای بخش کارگاهی دوره با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • تعیین سه موضوع اجرایی از موضوعات مدیریتی توسط استاد برای طرح در سه جلسه متوالی
  • بررسی موضوعات توسط افراد با هدایت استاد و با رعایت اصول شش‌گانه
  • تنظیم گزارش هر یک از افراد از اجرای دوره و ارسال به استاد در فاصله زمانی دو هفته پس از پایان دوره

 

6- پیش‌نیاز دوره

پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره «مفهومی مشاوره مدیریتی با رویکرد یادگیری» می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منبع اصلی دوره

 • عجمی محمود، «مشاوره و تعامل انسانها با رویکرد یادگیری»، انتشارات بازتاب، فروردین 1393و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • Schein Edgar H. (1999), “Process Consultation Revisited: Building the Helping relationship”, Addison-Wesley Publishing Company
 • Senge Peter M. and Scharmermer Clause Otto (2001), “Community Action Research”, Handbook of  Action  Reseaech, Edited by  peter  Reason  and  Hilary Bradbury, Sage  Publications, 2006, pp. 195-206.