تحول و تعالی مدیریت سازمانی با رویکرد یادگیری(با نام اختصاریAMIF/MAMIF) – قسمت دوم

دسته بندی:

توضیحات

تحول و تعالی مدیریت سازمانی با رویکرد یادگیری(با نام اختصاریAMIF/MAMIF) – قسمت دوم