9- دوره تئوری- کارگاهی دایالوگ پیشرفته

طراح: محمود عجمی دکترای مدیریت در گرایش یادگیری سازمانی (PhD)، عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و دارنده تاییدیه مشاور بین‌المللی CMC m.ajami@tkherad.net

تکامل هر جامعه مبتنی است بر وجود معانی و مفاهیم مشترک در آن و ایجاد همگونی در مفاهیم غیرمشترک و نیز خلق مفاهیم جدید مشترک. دایالوگ در معنای علمی امروز آن، رویکردی است که می‌تواند در خلق مفاهیم جدید مشترک و نیز ایجاد همگونی در معانی غیرمشترک بین اعضای جامعه ایفای نقش نماید. با ظهور مکتب یادگیری مدیریت، اهمیت دایالوگ به‌مثابه بستری برای اجرایی‌کردن قوانین دیسیپلینهای سازمان یادگیرنده، اهمیتی روزافزون یافته و می‌رود تا خود به‌عنوان یکی از دیسیپلینهای یادگیری جایگاهی درخور یابد.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه ضمن کسب عمیق چیستی و مفاهیم دایالوگ، در قالب تیم‌های چهارنفره، موضوعی را برگزیده و با هدایت استاد در وجوه مختلف آن دایالوگ می‌نمایند. حاصل این فعالیت تئوریک- عملی، افزایش مهارت افراد در دایالوگ و پی‌بردن به نقاط قابل بهبود خود در این مسیر است.

1- مدت دوره

شش روز کامل (48 ساعت) طی شش هفته

(چهار روز اول یک روز در هفته و دو روز آخر متوالی در یک هفته)

2- ظرفیت دوره

16 نفر در قالب چهار تیم کاری که حداقل هر گروه چهار نفره از آنان متعلق به یک سازمان یا حرفه باشند.

3- اهداف دوره

 • درک عمیق چیستی دایالوگ
 • درک عمیق از الزامات فردی و جمعی برای ورود به میدان دایالوگ
 • کسب مهارت افراد در برقراری و حفظ فضای دایالوگ

4- مخاطبان دوره

مدیران سازمانها، مشاوران مدیریت در سازمانها و اداره‌کنندگان کنفرانسها و جلسات

5- مراحل کلی اجرای دوره

 • مقدمه‌ای بر دایالوگ به‌عنوان علم و هنر باهم اندیشیدن
  • یادآوری سه سطح تعامل
  • موانع موجود بر سر راه تعامل
  • توجه به اکولوژی فکر (Ecology of Thought)
 • چیستی دایالوگ و عوامل موفقیت و شکست آن
 • ظرفیت‌سازی برای رفتار جدید
  • چهار رفتار ضروری در دایالوگ
  • چهار اصل گفتگو
 • ایجاد ساختارهای روان برای دایالوگ
  • تشریح نیروهای موجود در زیر سطح گفتگو
  • ایجاد اشراق پیش‌بین برای دیدن شفاف نیروهای زیرسطح گفتگو
  • شناخت دامهای بر سر راه تعامل افراد
  • روشهای تغییر ساختارهای دایالوگ
 • معماری جو ناپیدا برای ایجاد فضای سالم دایالوگ
  • توجه به ویژگی‌های محیطی که دایالوگ در آن انجام می‌شود
  • بررسی میدانهای دایالوگ
  • تغییر مسیر از تفکر سیستمی به تفکر بر پایه میدانهای دایالوگ
  • تجهیز به رهبری در میدانهای دایالوگ
 • اجرای کارگاه دایالوگ با استفاده از آمادگیهای بندهای بالا
  • تشکیل تیمهای چهارنفره
  • انتخاب موضوع محوری دایالوگ توسط هر تیم
  • دایالوگ هر تیم در مباحث تئوریک، روشها و قوانین موضوع محوری
  • انتخاب یک مصداق اجرایی برای موضوع محوری برای دایالوگ اعضای تیم در آن
  • مستندسازی هر فرد از فرایندها و دستاوردهای دایالوگ در تیم
  • شناسایی مغایرتهای سر راه دایالوگ در تیم
  • ارزیابی فردی از مهارتهای کسب‌شده در فرایند دایالوگ
  • آماده‌سازی گزارش تیمی برای ارائه در جلسه عمومی
 • برگزاری جلسه عمومی دوره
  • حضور تیمی در جلسه عمومی ارائه تیمی گزارش
  • جمع‌بندی استاد از ارائه کلیه تیمها
  • تکمیل گزارش هر تیم توسط خود آنها با استفاده از یافته‌های حاصله از ارائه خود، از استماع ارائه دیگر تیمها و از جمع‌بندی استاد
  • تنظیم نهایی گزارش توسط تیم و ارسال به استاد در فاصله زمانی دو هفته

6- پیش‌نیاز دوره

پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره مفهومی دایالوگ پایه می‌باشد.

7- مدرس دوره

آقای دکتر عجمی

8- منابع دوره

الف : منابع اصلی دوره

 • اسحاق ویلیام (ترجمه محمود حدادی)، «گفتگوو هنر با هم ‌اندیشیدن»، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ایران، چاپ اول، 1380
 • عجمی محمود، «مشاوره و تعامل انسانها با رویکرد یادگیری»، انتشارات بازتاب، فروردین 1393و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.

ب : منابع مکمل

 • عجمی محمود، «مبانی مدیریت وسازمان یادگیرنده: علم وهنر شکوفائی انسان در عرصه سازمان ویرایش دوم»، انتشارات کوهسار، پاییز 1394 و یا نسخه الکترونیکی آن که از سایت tkherad.net قابل تهیه می‌باشد.
 • سنگه پیتر، (ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن)، “پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده”، سازمان مدیریت صنعتی، 1390
 • سنگه پیتر و همکاران، (ترجمه مهدی خادمی گراشی، مسعود سلطانی و عباس‌علی رستگار)، “پنجمین فرمان در میدان عمل”، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، پائیز 1388
 • بوهم دیوید و گردآوری و تدوین، لی نیکول (ترجمه محمدعلی حسین‌نژاد)، «درباره دیالوگ»، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1381